یه حالى دارم این روزا
نه آرومم نه آشوبم
به حالم اعتبارى نیس
تو ک خوبى منم خوبم