زمین از دلبران خالیست 

یا من چشم دل سیرم؟

که میگردم ولی

زلف پریشانی نمیبینم