تو خواستی که ببوسی مرا معاذالله
میان چشم و لب و گونه هام دعوا شد