من 
نه
سیگار
نه 
قلیون
نه
مشروب
نه 
ول گردى دنبال این دختر اون دختر
نه
شیشه
نه 
گرس
نه هیچیه هیچى
حالا هرکى هرچى میخواد بگه
اصن  الکى زندم
اصن بچه مثبت
شما خوب!!!!!