به دست آور دل من را
چکارت با دل مردم
تو واجب را ب جا آور
رها کن مستحب ها را

نجمه زارع