قلمروئه من قانون داره
ناقض قوانین
مجرم شناخته بشه
محکوم بشه
باید مجازات بشه
بى برو برگرد
بدون هیچ تبصره اى تجدید نظرى استینافى