یه سرى هستن کلا غیرقابل کنترلن
ینى مهم نیس
دوسشون دارى
دوستت دارن
عاشقشونى
عاشقتن
پاش بیوفته همچى لهت میکنن همچى از روت رد میشن ک انگار نه انگار
از اینا باید کند
باید دوره  دور شد
اینا دهنتو صاف میکنن
آدماى غیرقابل کنترل
منتفرم ازتون
نقطه سرخط