دوست داشتنم  را به تو میسپارم
این باتو 
بقیه اش با من
دوست داشتنت برایم بال میشود
آنوقت است که برایت سیمرغ میشم
آنوقت است که برایت تا قاف بال میزنم
تا آخر دنیا بال میزنم
تو فقط مرا دوست بدار