ما شبی دست برآریم و دعایی بكنیم 

غم هجران تو را چاره ز جایی بكنیم 
○ حافظ