خواب مرگم باد اگر دور از تو خوابم آرزوست 

خون خورم بیچشم مستت گر شرابم آرزوست 


○ اهلی شیرازی