روز محشر چو بپرسند ز من قاتل را


 دیده را نام برم اول و زان پس دل را


#