بازم دلم هوای رفتن داره ی جا ک از خیالت خالی باشه ......
اگر پیدا کردی چنین جایى
 خبرم کن ، 
منتظرمنسترن خانم