به چشمك این همه مژگان به هم مزن یارا! 

كه این دو فتنه به هم میزنند دنیا را 

 شهریار