لبخند معاوضه كن با جان شهریار 

تا من به شوق این دهم و آن ستانمت 

شهریار