مثل آن قنده در لیوان چاى داغ افتاده
دلم 
حتى با فکر دیدنت 
آب میشود