مرا 
جز تو 
نیازى نیست
مگر ماهى را جز آب نیازى هست؟