من در مورد ِ تو
سر  ِ تمامیت عرضی 
کوتاه بیا نیستم
من حتی از یک 
سلول ِ مرده ِ روی پوستت 
هم
نمیگذرم