به یک همسفر برای زندگی و تحصیل در آلمان نیازمندیم
گفته باشم فقط من اخلاقم سگه 
تازه 8 هزار یورو ام کم دارم باید بده
از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید