براى من عین یک معجره بودى
اما چرا من برات اتفاق بد بودم؟؟؟؟؟