نسبت تنفرم از آدما بستگى داره به تعداد قوانینى که نقض میکننه
یکى  ١ قانون
یکى  ٢ قانون
یکیم همشو
کسى ک همه ى زندگیت بوده تمام قوانین رو نقض میکنه
مجرم شناخته میشه
محکوم میشه
حکم اجرا شده
و تو میشى یه کوه آتشفشانه نفرت که همیشه پرى از مذابه نفرت که کوچکترین تحریکى باعث فورانت میشه