کم نبودن کسایى که اذیتم کردن
اما الان از هیچکدوم هیچى تو دلم نیس از هیچکى
اما نفرتى که از ١ نفر تو دلم دارم اندازه تموم آدماى دنیا ازش متنفرم
نکه ازش کم نمیشه بلکه هر روزم بیشتر میشه