اگه دخترى پیدابشه که قول بده هروز بهم صبحانه بده
حتما باهاش ازدواج میکنم
تا این حد واسم مهمه