اسمی که درد شد
سبزی که زرد شد
شامی که سرد شد 
یعنی عوض شدی


رستاک