امیر عظیمی -خوش اومدی

به به  به صداش
به به تکستش

چون روزگار اندوه و محنت دیگر گذشته