در اَزَل پرتو حُسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد


حافظ