از همان لحظه که چشمم به تو افتاده

دلـــــ ــــ ـــــ ــم

مثل بازار شب عید 

پر از تب و تاب است

میرفوادمیرشاهوند