امشب شب ِ آخر  ِسال ِ یک هزار و سیصد و نود و دو
امشب به اندازه ی یک هزار و سیصد و نود و دو سال منتظرت بودم
کاش قبل  ِ مرگ  ِیک هزار و سیصد و نود و دو
بـــِـر  ِسی
پ ن :در آخرین شب سال بهترین ها برای شما بهترین ها و "تو"که فقط بهترین  ِ من هستی