شاید تنها دلخوشیم تو دنیا
این باشه که
کسی از نبودنم 
اذیت نمیشه