تو قوانین من
لاس زدن 

هم خیانت محسوب شده

و جُرمی لازم المجازات است