باران هم بازی اش گرفته

جان به لب میرساند تا ببارد

مثل بوسه های تو

به یاد داری؟