مثل اینکه زن دادن ِ من جدی شده
ورداشتن طرفو دستشو گرفتن آوردن
بابا اینا کین دیگه
من نمیخواام خب
دهنم بو شیر میده
حوصله خودمو ندارم
زن میخوام چی کار؟؟؟؟
بدبختی شد 
مجبورم دیگه برنگردم بمونم خوابگاه
صب تا شب هر 4 ساعت بحث داریم
اه