من در خیالم هم هنوز با تو درگیرم
باهم بحث میکنیم 
دوباره سر مسائل الکی
چرا دیر اس دادی چرا صب بخیر نگفتی چرا چرا چرا
من هم مثل همیشه دلایل خودم را دارم
همان دلایلی که انگار تو را حرصی میکند
نخواستم مزاحم کاره ت بشم گفتم شاید هنوز بیدار نشدی گفتم گفتم
دعوا بحث قهر
دو نفری که نه بی هم زنده میمونن نه باهم
عجایب دنیا چند تا بودند؟
مارا هم به آنها بیافزایید