من برای دوست داشتنت ،

برای لمس دستانت ،

برای نگاه در چشمانت ،

برای بوسیدنت ،

برای غرق شدن در آغوشت ،

برای زندگی با خیالت ؛برای نفس نفس زدن در دلتنگی هایت ؛

برای زندگی با نامت ؛

برای نجواهای عاشقانه در گوش ات ،

از هیچ کسی اجازه نمی گیرم ؛

هیچ کســـ ِ هیچ کس ؛

حتی از خودت ...#