قهوه و شعر و خیال ِ تو و این باد خنک


باز لبخند بزن ، قهوه شکر می خواهد


صفورا یال وردی