قسمتی از  من
هنوز هم مقاومت میکند
در مقابل فراموشی ات
مانند قلعه حسن صباح مقابل مغلان
همه جا اشغال شد
جز
جز
نکند آن تکه را با خود بردی؟؟؟؟