همه در دنیا دنبال ِ آزادی اند
حتی خود ِ تو
آزادی از من
اما برای من
خیلی وقت است 
آزادی از تو
همانند آزادی  ِ ماهی از آب است
بی تو
آزاد ِ آزادم
آزاد از زندگی