مویی که تو دست نکنی توش رو
باید
از ته زد
و
البته دستی رو که
تو موهای تو نره
هم باید قطع کرد