امروز رفتم اصلاح
با اینکه مدل خامه ای ِ کج نمیدونم بهم میاد یا نه
اما هیچ مدلی جز این نمیزنم
انقد آسون مدل میگیره که حد نداره
اونم با این موهای کله شق من که به هیچ صراطی مستقیم نمیشن
اوه اوه تو سلمونی چه کارا که نمیکنن
یارو رو اندازه یه عروس آرایش کرد
تازه امروز فهمیدم دوتا از اون سوراخ پیچا رو سرم دارم
از اونا که میگن یکی باشه یه زن دوتا باشه دوتا زن میگیری