مرا باور کنی یا نه

تویی پایان ِ ویرانی

چه غمگینانه آزادی

از آن عهدی که میدانی