یه روزایی انقد به خودم مغرور بودم انقد خوشحال بودم

که تونسته بودم بلندترین قله ی دنیا رو فتح کنم

که حد نداشت

اما آخرش همون قله شد

پرتگاهم

واسه

مرگم