مبتلایان به ایدز با یک سرماخوردگی ساده نیز در خطرند

من نیز مبتلای ایدز عاطفی شده ام

ساده ترین بی توجهی ات

الفاتحه