هی به خودم میگم آخرین باره که محسن یگانه گوش میدم
اما هنوز اون آخرین بار نرسیده